Voorwoord

De uitdagingen van de toekomst zijn vandaag al begonnen. Of het nu gaat om het klimaat, duurzaamheid, technologie of de zorg: de wereld, onze maatschappij en vooral onze regio vragen om nieuwe talenten. Om mensen die niet alleen dénken in oplossingen – maar ze ook samen waarmaken. Met hun hoofd, hart en handen. Voor deze nieuwe generatie talenten is er Metameer: de School van de Toekomst.

De uitdagingen van de toekomst zijn vandaag al begonnen.

Of het nu gaat om het klimaat, duurzaamheid, technologie of de zorg: de wereld, onze maatschappij en vooral onze regio vragen om nieuwe talenten. Om mensen die niet alleen dénken in oplossingen – maar ze ook samen waarmaken. Met hun hoofd, hart en handen. Voor deze nieuwe generatie talenten is er Metameer: de School van de Toekomst.

In dit schoolplan staan de hoofdlijnen van het onderwijs- en personeelsbeleid voor 2023-2027. Dit werken we verder uit in locatie- en stafplannen. Deze plannen helpen ons om onze ambities waar te maken én verantwoording af te leggen.  

Intern gebruiken we het schoolplan als koersdocument voor schoolontwikkeling en als kwaliteitsdocument voor beleidskeuzes, waarbij we ook aangeven hoe we die kwaliteit monitoren. Extern leggen we met dit document verantwoording af richting overheid en aan belanghebbenden in de omgeving.

Het beleid van OMO, zoals geformuleerd in Koers 2023 is richtinggevend. ‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van elkaar leert en elkaar de ruimte geeft om goed samen te leven’. Ons schoolplan sluit aan bij de vier kernwaarden van OMO: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.

Hoe ziet de School van de Toekomst eruit als we onze leerlingen willen voorbereiden op de wereld van morgen? Met deze vraag in ons achterhoofd hebben we de missie, visie, kernwaarden en ambities van Metameer opnieuw geformuleerd. 

We zijn gestart met een brede evaluatie van het huidige schoolplan. Zelfverantwoordelijk leren stimuleren, partnerschappen intensiveren en de lerende organisatie verstevigen hebben ook weer een belangrijke plek in dit nieuwe schoolplan. Uit de evaluatie kwam de behoefte naar voren om ICT en duurzaamheid in de School van de Toekomst verder uit te diepen. Dit hebben we gedaan in twee inspirerende miniconferenties. In online sessies hebben we de kernwaarden en karaktereigenschappen van Metameer, de School van de Toekomst opgehaald. Voor alle bijeenkomsten hebben we collega’s, ouders, leerlingen en partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en (zorg)instellingen uitgenodigd.

Ook het identiteitsonderzoek van Verus heeft belangrijke input opgeleverd voor dit nieuwe schoolplan. Voor het thema flexibilisering heeft een werkgroep van tien collega’s de opdracht om een advies te formuleren. Het schoolplan in wording is in een vroeg stadium via de website gepubliceerd waarbij collega’s, ouders en leerlingen uitgenodigd zijn om feedback te geven. 

Gedurende het proces zijn conceptversies ter informatie en beoordeling voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en de Raad van Advies. Op ……… 2023 is de definitieve versie vastgesteld door het bestuur. Op 19 juni 2023 heeft de MR instemming verleend. We willen met dit nieuwe schoolplan de beweging die het ambitieuze plan van 2019- 2023 op gang heeft gebracht, voortzetten, verdiepen en actualiseren.

Stevensbeek, mei 2023                    

Berita Cornelissen

rector

Berita Cornelissen