Huisvesting, ICT en financiën

sdflksdjflksd

8.1 Visie op bedrijfsvoering

De ondersteunende diensten hebben een proactieve, zelfsturende en lerende houding, waarbij de diverse disciplines nauw met elkaar samenwerken en elkaar versterken. In de processen van de ondersteunende diensten staan de woorden ‘samenwerking’ en ‘eigenaarschap’ centraal. 

Door de verplaatsing van de locatie in Stevensbeek en een nieuw te bouwen fusieschool in Boxmeer, zullen onze collega's van bedrijfsvoering intensief samenwerken met hun vakgenoten bij het Elzendaalcollege.

8.2 Financiën 

Metameer en het Elzendaalcollege hebben mede door grote reserves een gezonde financiële positie. Door deze positieve balans maken we een zachte en gecontroleerde landing richting de verplaatsing van de locatie van Stevensbeek en de nieuw te bouwen school in Boxmeer. 

Met ons financieel beleid waarborgen we onze continuïteit op de langere termijn. We zorgen voor voldoende financiële middelen voor onze corebusiness: de uitvoering van goed en uitdagend onderwijs die passend is bij leerlingen uit de regio. 

8.3 Huisvesting 

Nieuwe vormen van onderwijs bereiden de leerlingen voor op de wereld van morgen. Deze nieuwe vormen brengen ook uitdagingen met zich mee op het gebied van huisvesting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van krachtige leeromgevingen, zoals voor de praktijk- en beroepsgerichte vakken waar de zeven werelden van arbeid samenkomen en waar we vakoverstijgend leren. Daarnaast zien we de komende jaren uitdagingen op het gebied van krimp en groei. 

In het gezamenlijke integraal huisvestingsplan (IHP) streven de drie scholen in het Land van Cuijk om in nabijheid van thuis een eigen niveau voor leren en ontwikkelen aan te bieden en het brede onderwijsaanbod te waarborgen. Dit betekent voor Metameer de verplaatsing van de locatie in Stevensbeek en de nieuwbouw van een fusieschool in Boxmeer.

Tot die tijd blijven de huidige gebouwen een fijne en inspirerende omgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders, met aandacht voor verduurzaming. 

8.4 ICT en digitalisering

De komende jaren streven we naar het centraliseren van ICT-systemen. Denk hierbij aan het gebruiken van één centrale omgeving voor leerlingen en medewerkers. Deze omgeving is in lijn met het gedachtengoed van OMO en houdt al rekening met een toekomstige fusieschool. Informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen is in de toekomst nog persoonlijker, meer op maat en eenvoudiger. Er is op alle locaties aandacht voor cybersecurity. De richtlijnen vanuit OMO zijn hierbij leidend.

We maken een duurzaam verantwoorde keuze bij de aanschaf, het gebruik en de afschrijving van apparatuur. 

8.5 Sponsoring 

In de financiering van ons onderwijs onderscheiden we structurele (lumpsum) en niet structurele baten (incidentele subsidies, ouderbijdragen, aanvullende middelen leerlingenzorg en sponsorgelden). Metameer handhaaft haar beleid inzake sponsoring, gebaseerd op het convenant dat het ministerie van OCW heeft gesloten met veertien organisaties, waaronder de VO-raad. Hierin liggen afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs vast.

8.6 Ambitie

  • Bedrijfsmatige processen van de drie vo-scholen vloeien op een natuurlijke manier optimaal samen.
  • We hebben de huidige gebouwen verduurzaamd.
  • We realiseren een duurzame nieuwe locatie waarin we het onderwijs van de toekomst optimaal vormgeven.